مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-  دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی شرکا ذیل تمامی صفحات آن.

2- دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی شرکا ذیل تمامی صفحات آن.

3- دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی شرکا ذیل تمامی صفحات آن.

4-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی شرکا و اعضای هیأت مدیره ذیل تمامی صفحات آن.

5-دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی اعضای هیأت مدیره ذیل تمامی صفحات آن.

6- ارائه معرفی نامه جهت نمایندگان اشخاص حقوقی (در صورتیکه شرکا و یا اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند).

7-ارائه فهرست اموال با ذکر ارزش ریالی هر یک و امضای تمامی شرکا ذیل آن (در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی اعم از اموال منقول و  یا غیرمنقول اعلام گردد).

8-ارائه مجوز از مراجع ذی صلاح (در صورتی که نام و یا موضوع فعالیت یکی از مصادیق مندرج در جدول مربوط به موضوعات فعالیت در سامانه باشد).

9-  ارائه اصل یا برابر اصل وکالتنامه در مواردی که وکیل (اعم از وکیل مدنی یا وکیل دادگستری) به عنوان امضاء کننده ذیل دفاتر در سامانه جامع ثبت شرکتها معرفی می گردد.

10- ارائه اصل یا برابر اصل قیم نامه در مواردی که امضاء شریک صغیر یا محجور توسط قیم انجام می‌پذیرد.

11- مراحل پذیرش ثبت تأسیس از طریق سامانه جامع ثبت شرکت‌ها به آدرس https://irsherkat.ssaa.ir   قابل انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.