مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (mfa.gov.ir)

وکالتنامه ازدواج(موکل زن)

انجام کلیه مراحل ازدواج دائم موکل با آقای    فرزند    دارنده شماره ملی     تاریخ تولد   ساکن   به هر میزان صداق و مهریه مانند کلام الله مجید، آینه شمعدان ، وجه نقد ، جواهر و طلا (سکه یا طلای ساخته شده) و اموال غیر منقول اعم از نقد یا برذمه زوج قرار دادن و پذیرش شروط موکل از سوی زوج  و توکیل به غیر برای اجرای صیغه عقد دائم موکل و همچنین مراجعه به ادارات ثبت احوال ، ثبت اسناد و نیز دفاتر ازدواج به منظور ثبت رسمی ازدواج و امضای اسناد و دفاتر مربوطه و اخذ سند ازدواج و در صورت نیاز رونوشت سند ازدواج و همچنین انتقال اموال غیر منقول تعیین شده به عنوان مهریه به نام موکل و انجام سایر امور پیش بینی نشده مربوطه به نحویکه در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و یا اجازه مجدد از موکل نباشد.

وکالتنامه ازدواج(موکل مرد)

انجام کلیه مراحل ازدواج دائم موکل با خانم    فرزند    دارنده شماره ملی     تاریخ تولد   ساکن  شامل خواستگاری ، بله برون، نامزدی، تسلیم هدایا و مبادله حلقه یا انگشتر و به هر میزان صداق و مهریه از جمله کلام الله مجید، آینه شمعدان ، وجه نقد ، جواهر و طلا ( سکه یا طلای ساخته شده ) و اموال غیر منقول اعم از نقد یا برذمه زوج قرار گرفتن و پذیرش یا رد هر شرطی که زوجه اختیار نماید و توکیل به غیر برای اجرای صیغه عقد دائم موکل و همچنین مراجعه به ادارات ثبت احوال ، ثبت اسناد و نیز دفاتر ازدواج به منظور ثبت رسمی ازدواج و امضای اسناد و دفاتر مربوطه و تأدیه هزینه ها و اخذ سند ازدواج و در صورت نیاز رونوشت سند ازدواج و همچنین انتقال اموال غیر منقول به نام زوجه و انجام سایر امور پیش بینی نشده مربوطه به نحویکه در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و یا اجازه مجدد از موکل نباشد.

وکالتنامه اقامه دعوی

مراجعه به کلیه مراجع قضائی، اداری، انتظامی، شوراهای حل اختلاف، دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاههای حقوقی، جزائی، عام، خاص ، اجرای احکام حقوقی و جزائی ، دادگاههای تجدید نظر عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت ، دارائی ، شهرداری ها ، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای مربوطه به منظور اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزائی اعم از اعلام جرم یا تقدیم دادخواست علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از آن و ارائه درخواست برای ممنوع الخروج کردن هر شخص حقیقی و دفاع از دعاوی علیه موکل و نسبت به هر خواسته و به هر میزان با حق واخواهی نمودن ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه ، ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کرارا با حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری و فسخ وکالت یا جایگزینی وکیل، تعیین کارشناس، اقرار در ماهیت دعوی یا  به امری که کلا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و اعلام رضایت، تقاضای تحقیق محلی و معاینه ، تامین دلیل و خواسته، اجرای قرارها، دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت دعوی، صلح و سازش ، ادعای جعل، تعیین جاعل، انکار و تردید، قبول یا رد سوگند، وصول اموال و اسناد موکل، استرداد وجوه، درخواست غرامت، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و هر گونه اقدام حقوقی و قضائی دیگری که وکیل صلاح بداند به نحویکه در هیچیک از مراحل کار نیازی به حضور و یا اجازه مجدد از موکل نباشد.

وکالتنامه امور اداری

مراجعه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، شرکتها، نهادها، شوراها اعم از دولتى، وابسته به دولت، غیر دولتى،  شهرداری ها ، دادگاه هاى عمومى و انقلاب، اجراى احکام و سایر مراجع ذیربط به منظور انجام کلیه امور ادارى موکل شامل: تادیه هزینه هاى قانونى، پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه، حقوق ثبتى، بدهى آب، برق ، گاز و تلفن و تسویه حساب با قسمت هاى مربوطه و نیز مراجعه به بانک ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز جهت درخواست و اخذ هر نوع وام براى موکل تحت هر عنوان قانونى و در صورت نیاز به وثیقه نهادن اموال غیرمنقول موکل در قبال اخذ وام.

همچنین تقاضاى صدور اجرائیه علیه کلیه بدهکاران اعم از اینکه مربوط به اسناد رسمى باشد یا چکهاى بانکى و نیز اقدام جهت وصول وجوهى که در صندوق دادگسترى و مراجع قضائى یا ادارات ثبت به نام موکل تودیع گردیده و همچنین اخذ مفاصا حساب ها و گواهی ها و مجوزها از مراجع یاد شده و درخواست و دریافت اسناد مالکیت به نام موکل و درصورت مفقود شدن یا عدم دسترسى به آن، درخواست و اخذ المثنى سند و انجام کلیه مواردى که براى انجام امور مربوط به آن لازم باشد.

وکالتنامه امور بانکی

مراجعه به هر یک از بانک های جمهوری اسلامی ایران و انجام هر گونه اقدام جهت برداشت از حساب موکل به هر میزان / به میزان    و یا افتتاح هر نوع حساب بانکی برای موکل اعم از سپرده کوتاه مدت، بلند مدت، پس انداز، قرض الحسنه و غیره و واریز هر مبلغ به حساب های مفتوحه و برداشت به هر میزان از هر یک از حساب ها به صورت مکرر با حق بستن حساب ها و انجام سایر امور لازم و حق هر گونه امضاء و انجام کلیه امور مربوط بدون قید از ابتدا تا انتها .

همچنین تقاضای کارت بانکی و دریافت آن و تقاضای رمز آن و هر گونه اقدام لازم در این زمینه . 

وکالتنامه تفویض اختیار

انجام مورد وکالت و واگذاری تام ، کامل و بدون قید و شرط تمام اختیارات مندرج در وکالتنامه شماره   مورخ    تنظیمی در    با عنایت به حق توکیل غیر که داشته و دارم بدون استثناء از ابتدا تا انتها به نحویکه دیگر هیچگونه حق و اختیاری نسبت به وکالتنامه مذکور نداشته، وکیل فوق الذکر که وکالتنامه مزبور به وی تفویض گردیده در خصوص انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات مندرج در آن می باشد . بدیهی است اقدام و امضاء وکیل به منزله امضاء موکل معتبر و نافذ می باشد .

وکالتنامه فروش خودرو

فروش قطعى تمامى شش دانگ یک دستگاه اتومبیل   مدل سال   داراى شماره شهربانى   و شماره شاسى    شماره موتور    داراى دفترچه مالکیت شماره     با متعلقات آن به هر شخص حقیقى یا حقوقى و به هر مبلغ و شرط و کیفیت و اخذ ثمن معامله و مراجعه به مراکز تعویض پلاک جهت انجام تشریفات مربوطه و تحویل دادن بیع به مشترى و تنظیم و امضاء سند رسمى و احتمالا اصلاحیه مربوطه یا اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش با سپردن ضمان درک و اخذ گواهى عدم تخلف و انجام کلیه شرایط صحت معامله و عقد صلح قطعى درصورت انجام بصورت صلح و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپى.

وکالتنامه خرید خودرو

مراجعه وکیل به شرکت ها، کارخانجات خودرو سازى و موسسات دولتى و غیر دولتى و یا موسسات فروش خودرو و یا اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور خرید خودروى مورد نظر موکل و یا تحویل گرفتن خودرو متعلق به موکل با مشخصات تعیین شده و در صورت لزوم مراجعه به پلیس راهور ناجا به منظور انجام امور مربوط به پلاک و تحویل آن و نیز حضور در دفاتر اسناد رسمى جهت امضاء اسناد مالکیت اتومبیل بنام موکل و انجام هر گونه اقدام لازم دیگر در این خصوص .

وکالتنامه انحصار وراثت بدون حق فروش

مراجعه به هریک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و دادگاه های حقوقی وکیفری  و دوایر تابعه و همچنین شوراهای حل اختلاف و ادارات دارائی و امور مالیاتی وکلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در هر نقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم مراجعه به نیروهای انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکلیه ادارات و دوائر ذیربط آن سازمان، شهرداری ها، ادارات آب، برق، مخابرات، دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع ذیصلاح به منظور انجام اقدامات و تشریفات قانونی جهت دریافت گواهی حصر وراثت مرحوم / مرحومه                         پدر/ فرزند/ همسر/ موکل و اخذ گواهی انحصار وراثت و همچنین احکام صادره و دریافت سهم الارث موکل از اموال منقول و وجوه موجود در حساب های بانکی آن مرحوم و امضای اسناد و اوراق بانکی و غیر بانکی و همچنین درخواست تفکیک و افراز سهم الارث موکل از اموال غیرمنقول و کسب مجوزهای لازم، و همچنین در صورت لزوم اعتراض به تصمیمات شورای حل اختلاف، انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری جهت اقامه دعوی در مراکز صالحه قضائی پیرامون امور مربوط به این وکالت با هر شرط یا اختیاری که وکیل مذکور تشخیص دهد.

وکالتنامه بازنشستگان برای دریافت حقوق

مراجعه وکیل به سازمان بازنشستگی کشور ، وزارتخانه ها ، دوایر دولتی ، عمومى و غیر دولتی و سازمانها و ارگانهای ذیربط در خصوص به جریان انداختن حقوق بازنشستگی و کلیه مزایای گذشته و حال و آینده . مراجعه به تعاونی های مربوطه و تکمیل و امضاء پرسشنامه های مورد لزوم و افتتاح حساب جاری و یا پس انداز کوتاه مدت و یا بلند مدت در هر یک از شعبات بانکهای کشور که وکیل صلاح بداند و واریز، برداشت و امضای اوراق و دفاتر و اسناد مربوطه به نحوی که نیاز به حضور موکل در هیچیک از مراحل نباشد ضمناً وکیل حق توکیل غیر را نیز دارا می باشد.

وکالتنامه افتتاح و برداشت از حساب

مراجعه وکیل به بانک …………….. شعبه ……………….. بمنظور دریافت و برداشت مکرر به هر مقدار و میزان وجه از حساب موکل به شماره ……………………….و یا واریز وجه به حساب مذکور و نیز افتتاح یا بستن حساب و امضاء فرمها و مدارک مربوطه و ارائه رسید و بطور کلی انجام هرگونه اقدامی که در جهت اجرای مورد وکالت ضروری می نماید بنحویکه هیچگونه نیازی به حضور و امضـاء موکل نباشد.

وکالتنامه رضایت خروج همسر و فرزندان

اینجانب با مسافرت همسرم به نام : …………………………. نام خانوادگی: …………………………………فرزند: ………………………………

دارنده شماره شناسنامه: ……………………………. صادره از: ……………………………… به شماره ملی : ……………………………………

به خارج از کشور برای  یکبار …………. دوبار …………. همیشه ……….. موافقم.

بعلاوه با مسافرت ………………. نفر (فرزند/فرزندانم) به شرح ذیل :

نام :……………………………… نام خانوادگی: ………………………………… محل تولد : ………………………………….۱-

تاریخ تولد (شمسی ): ……………………………. شماره شناسنامه : …………………………………. جنسیت

به خارج از کشور برای  یکبار…………. دوبار ………… همیشه  ……….. موافقم.

ضمنا در صورت نیاز افراد فوق الذکر به گذرنامه، مجاز خواهند بودکه به پلیس گذرنامه ناجا و ادارات مربوطه مراجعه نموده و گذرنامه جدید دریافت نمایند.

وکالتنامه در قید حیات

اینجانب …………………… فرزند……………………. به شماره شناسنامه ……………………. صادره ……………………….. شماره ملی ……………………….. متولد ……………………….. که در کشور ……………………….

به نشانی :

شماره تلفن:

سکونت دارم . درخواست تصدیق امضای خود که روی این ورقه انجام گردیده را بمنظور ارائه گواهی در قید حیات بودن به سازمان …………………………. دارم .

وکالتنامه انحصار وراثت با حق فروش

مراجعه به هریک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و دادگاه های حقوقی وکیفری  و دوایر تابعه و همچنین شوراهای حل اختلاف و ادارات دارائی و امور مالیاتی وکلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در هر نقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم مراجعه به نیروهای انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکلیه ادارات و دوایر ذیربط آن سازمان، شهرداری ها، ادارات آب، برق، مخابرات، دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع ذیربط به منظور انجام اقدامات و تشریفات قانونی جهت دریافت گواهی حصر وراثت مرحوم / مرحومه                    پدر/ فرزند/ همسر/ موکل و اخذ گواهی انحصار وراثت و همچنین احکام صادره و دریافت سهم الارث موکل از اموال منقول و وجوه موجود در حساب های بانکی آن مرحوم و امضای اسناد و اوراق بانکی و غیر بانکی و همچنین درخواست تفکیک و افراز سهم الارث موکل از اموال غیرمنقول و کسب مجوزهای لازم، و همچنین انتقال و فروش سهم الارث اموال منقول و غیر منقول به هر پلاک ثبتی و مشخصات در هرکجا که باشد با کلیه متعلقات و منضمات به شخص وکیل یا به هر شخص دیگر و اخذ ثمن و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن و تعهد به ضمان کشف فساد و قبول شرایط و تحویل مورد معامله به خریدار و انجام کلیه امور اداری و انتقال رسمی آن و همچنین در صورت لزوم اعتراض به تصمیمات شورای حل اختلاف، انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری جهت اقامه دعوی در مراکز صالحه قضائی پیرامون امور مربوط به این وکالت با هر شرط یا اختیاری که وکیل مذکور تشخیص دهد.

وکالتنامه خرید ملک

خـریداری قطعی هر نوع ملک، مستغلات، زمین، آپارتمان و مغازه تحت هر پلاک ثبتی با کلیه متعلقات و ملحقات شرعیه، عرفیه، آب، برق و گاز منصوبه و تلفن تحت هر شماره ای که باشد از هر شخص ولو خود وکیل و تنظیم بیع نامه به نام و برای موکل و حضور در دفاتـر اسناد رسمی و امضای سند و ثبت و امضای اوراق با شرایط بالا و تصرف مورد معامله و یا درخواست صدور اجرائیه جهت تخلـیه ملـک از طـریق دفتـرخانه و یـا دادگـاه صـالحه و اجرای کامل آن و تقاضا و اخذ خسارت و وجه التزام و اخذ سند مالکیت از دفترخانه و یا اداره ثبت اسناد و املاک به نام موکل و دادن رسید و در صورت لزوم اصلاح سند تنظیمی و تنظیم اقرارنامه اصلاحی، اسقاط کافه خیارات و ضمانت کـشف فـساد و تسلیم اسناد و سایر اوراق مالکیت به موکل

وکالتنامه رهن و اجاره

اجاره و یا رهن قراردادن تمامیت شش دانگ یک واحد ملک موکل به نشانی ………………………… به مساحت …….. متر مربع دارای پلاک ثبتی ……………  به هرکس و هر مبلغ و هر مدت و هر شرط و نحویکه وکیل صلاح بداند و مصلحت موکل باشد و اخذ ودیعه و مال الاجاره و اجره المثل و صدور اجرائیه جهت وصول اجاره و اجره المثل برای و به نفع موکل و تخلیه عین مستاجره و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثـبت اسـناد و دوائـر اجرا و دادگاهها برای وصول اجاره بها و اجره المثل و اجرائیه و تعقیب آن در امر تخلیه در دادگاه و اجرا وفق قوانین جاری و درخواسـت تعـدیل اجـاره بهـا و تعقیب پرونده های مطروحه از ابتدا تا مرحله نهایی و صدور دادنامه قطعی و اجرای آن و معاینه محل و رجوع به کارشـناس و تقـدیم دادخواستهای لازم و اعتراض به دادنامه ها و قراردادها و جوابگویی به کلیه دعاوی مستاجرین و متعهدین و متصرفین در تمام مـراحل دادرسی از ابتدا تا انتها دفاعا و تعرضا و اخذ محکوم به و اخذ وجه قبوض سپرده از دفترخانه و یا صندوق دادگستری و اجرا و وصول آن از بانکهـای مـربوطه و مطالـبه خـسارات وارده از ناحـیه مستاجر و یا هزینه و خسارات وارده به محل و ارائه مدارک لازمه و تقاضا و اخذ رونوشت و فتوکپـی از دفترخانه و یا سایر مراجع دیگر و تعقیب پرونده و پرداخت حقوق و دیون دولتی و اخذ مفاصا حسابهای صادره و دادن رسید و استفاده از قانون روابط مالک و مستاجر و درخواست تخلیه مورد اجاره بها به دلیل انقضای مدت فسخ و ابطال اجاره و تجدید اجاره ملک یا هر شرط مذکور در اجاره نامه

وکالتنامه اجازه پدر برای ازدواج دختر

اینجانب ……………… فرزند …… دارای شناسنامه شماره ………..  صادره  ……….. و شماره ملی ……………. متولد / / 13 مقیم …………..  بموجب این سند اجازه  خود را به عنوان پدر دوشیزه خانم ………………… دارای شناسنامه شماره ………… صادره از ………. و شماره ملی ………….. متولد / / 13 با  ازدواج دائم ایشان با آقای ……………. فرزند ………….. دارای شناسنامه شماره ………….  صادره از ……………. متولد ……………. به هر میزان  مهریه و صداق با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام می دارم.

وکالتنامه برداشت از حساب بانکی

مراجعه وکیل به بانک………… شعبه…………  بمنظور دریافت و برداشت مکرر از حساب  شماره ……….. موکل  نزد آن شعبه و یا واریز وجه به حساب مذکور و نیز افتتاح یا بستن حساب و امضاء فرمها و مدارک مربوطه و ارائه رسید و بطور کلی انجام هرگونه اقدامی که در جهت اجرای مورد وکالت ضروری باشد  بنحوی که هیچگونه نیازی به حضور و امضـاء موکل نباشد

وکالتنامه تعویض شناسنامه

مـراجعه وکیل به سازمان ثبت احوال کشور، ادارات تابعه و دفاتر پیشخوان دولت و ارایه درخواست جهت تعویض شناسنامه موکل و دریافت آن و انجام دیگر اقدامات مربوطه از ابتدا تا انتها به طوری که در هیچ یک از مراحل اداری نیازی به حضور موکل نباشد و امضاء وکیل به منزله امضاء موکل نافذ و معتبر می باشد

وکالتنامه المثنی شناسنامه

مـراجعه وکیل به سازمان ثبت احوال کشور و حوزه های مربوطه و دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ارایه درخواست صدور المثنی شناسنامه برای موکل و تهیه استشهادیه لازم دایر بر فقدان شناسنامه و ارائـه آن همـراه مدارک ضروری و پرداخت هزینه های متعلقه بمنظور صدور شناسنامه المثنی برای موکل و دریافت اصل شناسنامه صادره و امضاء اوراق و مدارک و فرمهای مربوطه و ارائه رسید و بطور کلی انجام هرگونه اقدامیکه در جهت اجرای مورد وکالت ضروری نماید بنحویکه هیچگونه نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد 

وکالتنامه اخذ مدرک دانشگاهی

مراجعه به دانشگاه …………..جهت اخذ مدارک و گواهی های تحصیلی و ریز نمرات موکل و همچنین مراجعـه بـه کلیه دفاتر تابعه دانشگاه …….. انجام مورد وکالت و ارایه درخواست های مربوطه 

وکالتنامه به اجرا گذاشتن مهریه

مورد وکالت : مراجعه به دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ………………………………………… یا قائم مقام قانونی آن و سایر ادارات و ارگانهای ذیربط و اقدام به درخواست صدور اجرائیه مهریه موکل ناشی از سند ازدواج شماره ……………….. مورخ …………………. تنظیمی دفتر ازدواج  فوق و  وصول مهریه و درخواست تامین و بازداشت حقوق و مزایا و سایر اموال منقول و غیر منقول زوج به هر طریق قانونی حتی نزد اشخاص ثالث و درخواست کلیه عملیات اجرائی اعم از مزایده یا حراج اموال مورد بازداشت و شرکت در جلسات مزایده و حراج و قبول اموال مورد مزایده یا حراج و دریافت وجوه سپرده شده ولو بصورت چکهای صادر شده با حق مراجعه به بانک محال علیه و دریافت وجوه آن از بانک مربوطه و در صورت لزوم صدور سند انتقال اجرائی بنام موکل و امضاء آن سند و دریافت اسناد مالکیت یا المثنی آن با حق هر نوع امضاء برای انجام تشریفات مربوطه و تادیه هزینه های قانونی و در صورت وصول مهریه اعلام ختم پرونده اجرائی ، با حق مراجعه به کلیه ادارات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و امضاء و دریافت اوراق ، اسناد و مدارک مربوطه.

وکالتنامه تعویض گواهینامه

مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا سایر ادارات و سازمانهای ذیربط و اقدام به درخواست صدور المثنی گواهینامه رانندگی موکل و یا تعویض گواهینامه قبلی وی و دریافت گواهینامه رانندگی جدید از طرف وی و انجام سایر امور از ابتداء تا انتها با حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مربوطه از طرف موکل به نحوی که در هیچ مورد نیاز  به حضور وی نباشد

وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی از طریق سازمان تامین اجتماعی

مراجعه وکیل به سازمان تامین اجتماعی ، وزارتخانه ها ، دوایر دولتی ، عمومى و غیر دولتی و سازمانها و ارگانهای ذیربط در خصوص به جریان انداختن حقوق بازنشستگی و کلیه مزایای گذشته و حال و آینده . مراجعه به تعاونی های مربوطه و تکمیل و امضاء پرسشنامه های مورد لزوم و افتتاح حساب جاری و یا پس انداز کوتاه مدت و یا بلند مدت در هر یک از شعبات بانکهای کشور که وکیل صلاح بداند و واریز، برداشت و امضای اوراق و دفاتر و اسناد مربوطه به نحوی که نیاز به حضور موکل در هیچیک از مراحل نباشد ضمناً وکیل حق توکیل غیر را نیز دارا می باشد

وکالتنامه طلاق (طلاق گیرنده : زن)

مراجعه به هریک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و دادگاه های خانواده و دوائر تابعه در هر نقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم مراجعه به  نیروی انتطامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه ادارات و دوائر زیر مجموعه آن سازمان، دفاتررسمی ثبت ازدواج و طلاق، ثبت احوال و دیگر مراجع صالحه به منظور مطلقه نمودن موکل از قید زوجیت آقای:  فرزند:  دارنده شناسنامه شماره:     شماره شناسائی ملی:      تاریخ تولد:   محل صدور شناسنامه:   به هر قسم طلاق اعم از رجعی یا بائن از نوع خلع، مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه،  نفقه،  اجرت المثل،  نحله یا بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از مهریه و همچنین بذل نفقه و سایر حقوق مالی با هر شرط اعم از شروط ضمن العقد یا غیر آن و در صورت لزوم تعیین تکلیف حضانت فرزند / فرزندان خردسال اعم از قبول یا رد سرپرستی، حق ملاقات و تعیین نفقه فرزند یا فرزندان مشترک و همچنین معرفی و انتخاب داور، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره.

همچنین انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری با هر شرط و اختیاری که وکیل مذکور صلاح بداند در راستای مطلقه نمودن موکل و تقدیم دادخواست و دفاع و اعتراض به رأی صادره و درخواست تجدید نظر و درصورت لزوم اعتراض به رأی دادگاه تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی، استرداد دعوی یا دادخواست و انجام امور وکالت و حضور در هریک از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق شرعی و  امضای کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مخصوص ثبت طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضای مجدد موکل نباشد

وکالتنامه طلاق (طلاق دهنده : مرد)

مراجعه به هریک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و دادگاه های خانواده و دوائر تابعه در هر نقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم مراجعه به  نیروی انتطامی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکلیه ادارات و دوائر زیر مجموعه آن سازمان، دفاتر رسمی ثبت طلاق، ثبت احوال و دیگر مراجع صالحه به منظور مطلقه نمودن زوجه موکل به نام خانم:   فرزند:    دارنده شناسنامه شماره:   شماره شناسائی ملی:  تاریخ تولد:       محل صدور شناسنامه:        به هر قسم طلاق اعم از رجعی یا بائن از نوع خلع، مبارات با هر شرط و قرار و به هر شکل ممکن اعم از پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله یا قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از مهریه و همچنین نفقه و سایر حقوق مالی و با هر شرط ضمن العقد و  در صورت لزوم تعیین تکلیف حضانت فرزند / فرزندان خردسال اعم از قبول یا رد سرپرستی، حق ملاقات و تعیین نفقه فرزند یا فرزندان مشترک و همچنین معرفی و انتخاب داور، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره.

 همچنین انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری با هر شرط و اختیاری که وکیل مذکور صلاح بداند در راستای مطلقه نمودن زوجه موکل و تقدیم دادخواست و دفاع و اعتراض به رأی صادره و درخواست تجدید نظر و در صورت لزوم اعتراض به رأی دادگاه تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی، استرداد دعوی یا دادخواست و انجام امور وکالت و حضور در هریک از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق شرعی و امضای کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مخصوص ثبت طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضای مجدد موکل نباشد

وکالتنامه فروش سهام(خرید)

مراجعه به شرکت سهامى بورس و کلیه بانک هاى جمهورى اسلامى ایران به منظور انجام اقدامات لازم براى فروش قطعى سهام موکل از شرکت     به هر شخص حقیقى یا حقوقى و به هر مبلغ و میزان که وکیل صلاح بداند و امضاء اسناد و مدارک مربوطه به گونه اى که هیچ نیازى به حضور موکل در هیچیک از مراحل کار نباشد.  همچنین وکیل میتواند با مراجعه به کلیه ارگانها، سازمانها، موسسات دولتى و غیر دولتى، شرکتهاى خصوصى و غیرخصوصى، بنیادها، موسسات مالى اعتبارى، کارخانجات، سازمان بورس و ارواق بهادار و شرکت در جلسات معاملات بورس و غیره با رعایت قوانین مربوطه نسبت به خرید اوراق بهادار و سهام شرکتها بنام موکل اقدام نماید

وکالتنامه فروش ملک(غیر منقول)

مراجعه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات اعم از دارائی، ثبت اسناد، آب، برق، گاز، مخابرات، شهرداری ها، ارگانها، نهادهای انقلابی و هر مرجع و مقام دیگر که لازم باشد ، به منظور فروش قطعی تمامی شش دانگ یک قطعه ملک / یک باب ….. واقع در …… دارای پلاک ثبتی شماره ……. با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان با برق و آب و گاز منصوبه در آن و با تلفن شماره     به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود و در مقابل هر مبلغ و به هر شرط و کیفیت جزا” یا کلا” ، مشاعا” یا مفروزا” با حق انجام تفکیک و اخذ ثمن و تحویل و تسلیم ملک فروخته شده به خریدار و یا با سپردن تعهد تخلیه وتحویل و الزام به وجه التزام در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع از مال خود و اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصا” خیار غبن هر چند فاحش باشد و سلب کردن هر گونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره و سپردن ضمان درک و تنظیم و امضاء قولنامه یا مبایعه نامه قطعیه و اجرای آن و نیز تنظیم و امضاء سند رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی آن و اجرای تعهدات ضمن العقد و تادیه هزینه های قانونی اعم از مالیات ، عوارض و غیره و اخذ مفاصا حسابها و گواهی ها و مجوزات و پاسخ استعلام ها و اخذ گواهی پایان کار ساختمان و سپردن تعهدات مربوطه و در صورت لزوم مراجعه به بانک جهت فک رهن ملک مذکور و یا توکیل به غیر جهت تحقق رهن و دادن اختیار فروش به بانک و اعلام حضور در دفترخانه اسناد رسمی و اخذ یا تقدیم گواهی و تسلیم یا دریافت اوراق، اسناد، مدارک اعم از اصل یا رونوشت و حتی اسناد مالکیت یا المثنای آن با حق امضاء دفاتر مربوطه بطوری که در هیچ یک از مر احل فوق نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد

وکالتنامه فسخ وکالت و عزل وکیل

مراجعه به دوایر دولتى و غیر دولتی، مراجع قضایی، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و دادگاه های صالحه  داخل کشور و انجام اقدامات قانونی و اداری به منظور فسخ و  بی اثر نمودن وکالتنامه شماره  مورخ تنظیمی در  و همچنین عزل وکیل تعیین شده در وکالتنامه مذکور با حق امضاء اسناد، دفاتر و مدارک مربوطه به گونه اى که هیچگونه نیازى به حضور و یا اجازه مجدد از موکل نباشد

وکالتنامه کلی و کاری

وکیل در انجام امور ذیل دارای اختیار و صلاحیت تام می باشد :

–  انجام هر نوع معامله اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح ، خرید، فروش، اجاره، اجاره به شرط تملیک و غیره ایجابا و قبولا نسبت به اموال و املاک منقول و غیر منقول ، حق الاشتراکها و حق الامتیازها از قبیل تلفن ثابت، مشاعات، سهام اعم از موروثی ، ملکی و ابتیاعی با هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو شخص وکیل و اسقاط کافه خیارات وضمانت کشف فساد و تصرف دادن و تصرف نمودن مورد معامله یا تعهد در آنها و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی تا آخرین مرحله

–   افتتاح حساب بانکی و برداشت از آن و سایر حسابهای مفتوحه بانکی موکل اعم از جاری ، پس انداز ، قرض الحسنه و غیره و امضاء ذیل اوراق و اسناد بانکی و دریافت هر نوع وام و تسهیلات بانکی در قالب عقود از هر یک از بانکها در ایران و به رهن و وثیقه قرار دادن اموال موکل نزد بانک وام دهنده به هر مبلغ و میزان و با هر گونه قید و شرط و افتتاح حساب و برداشت از آن در این مورد و دریافت دسته چک ، اوراق ، یا هر ابزار مالی مشابه با حق امضاء

–   دریافت کلیه مطالبات موکل از هر  شخص حقیقی یا حقوقی و نیز وجوه سپرده شده در صندوقها و نیز تفکیک و تقسیم و افراز اموال منقول و غیر منقول موکل یا سایر شرکاء و صلح و تصالح لازمه

–   خریداری نمودن و یا نام نویسی هر نوع اتومبیل به هر مشخصه از مالک خودرو و یا شرکتهای ذیربط و نمایندگی های آن و تحویل گرفتن خودرو و اقدام به شماره گذاری آن و انجام امور مربوط

–  انجام امور مورد نیاز موکل در تمامی دوائر دولتی و نهادهای غیر دولتی اعم از دارائی ، شهرداری، ثبت اسناد، ثبت احوال، اوقاف، گذرنامه، گمرک ، صنعت ، معدن و تجارت، تامین اجتماعی، کار، مخابرات، بانکها، دفاتر اسناد رسمی و غیره و سپردن تعهدات ضروری و تنظیم و امضاء هر نوع اعتراضیه و یا اصلاحیه و تقاضا و اخذ هر نوع مدرک و مجوز و استعلام اعم از پروانه ، عدم خلاف ، پایان کار ساختمان، اسناد مالکیت ، المثنی سند مالکیت، شناسنامه ، کارت هوشمند ملی، رونوشت و المثنی مدارک فوق ، دریافت حقوق ، بن ، حق بیمه، و سایر مزایای موکل از هر مرجع ذیصلاح

–  تقدیم هر نوع دادخواست به مراجع قضائی ، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع بدوی و تجدید نظر و پیگیری پرونده ها از ابتدا تا انتها و تقاضای تجدید نظر، فرجام خواهی تا حصول نتیجه و انتخاب وکیل دادگستری و انعقاد قرارداد با وی و عزل وکلای انتخابی و ارجاع امر به کارشناسی و ادعای جعل و انکار و تردید و مصالحه با طرف دعوی و انجام امور مندرج در مواد 35و36 قانون آئین دادرسی مدنی و وکالت در جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن و وکالت در قبول و رد سوگند با حق اعلام رضایت در این خصوص و انتخاب وکیل دادگستری و انعقاد قرارداد با وی

–  فک، فسخ ، تفاسخ ، تمدید ، تجدید و ابطال و اقاله قراردادها و دریافت گواهی نامه حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و مداخله تامه مطلقه در امور مالی موکل و انجام تشریفات معمول در هر یک از موارد فوق تا حصول نتیجه و سپس تسویه حساب با موکل

–  مراجعه به اداره راهنمائی و رانندگی و دوائر و شعب ذیربط و انجام تشریفات مورد نیاز و تعویض پلاک خودروهای متعلق به موکل به نام وکیل یا هر شخص حقیقی و حقوقی و دریافت رسید فک پلاک و دادن رسید و سپردن تعهدات ضروری

–  اقدام به هر نحو راجع به هر عمل و اقدام مورد حاجت دیگر حتی اگر در ارتباط با مواردی که در این وکالتنامه قید نشده باشد کلا به نام و جهت موکل و با صلاحدید وکیل برابر مقررات به نحوی که به حضور و اجازه مجدد موکل نیازی نباشد 

وکالتنامه نظام وظیفه

مراجعه به کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادها و ارگان هاى دولتى و غیر دولتى بویژه وزارت امورخارجه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان نظام وظیفه کشور، دادگاه هاى عمومى و انقلاب، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاهای نظامی و انتظامی به منظور تحویل مدارک مورد نیاز و پرداخت وجوه قانونى به مراجع ذیربط و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه و حضور در ادارات و موسسات مورد نظر جهت پى گیرى امور نظام وظیفه موکل اعم از دریافت دفترچه آماده به خدمت، خرید خدمت سربازى، درخواست صدور معافیت کفالت، درخواست صدور سایر انواع  معافیت از خدمت نظام وظیفه، درخواست صدور کارت پایان خدمت المثنی، درخواست صدور کارت معافیت از خدمت المثنی  و سایر اقدامات لازم و نهایتا دریافت کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت موکل با حق امضاء اسناد و دفاتر مربوطه

وکالتنامه جامع

انجام کلیه امور اداری هر چه و از هر نوع و تحت هر اسم و عنوان که باشد و مراجعه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی، دارائی، شهرداری، ثبت اسناد و املاک، شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات و اداره امور ارتباطات سیار و بانکها و دفاتر اسناد رسمی، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان امور اراضی، مجمع امور صنفی و اتحادیه صنوف، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر مجتمع های قضائی و انتظامی و شعب بازپرسی و دادسراها ، دادگاههای عمومی و انقلاب و کلانتریها و اداره راهنمائی و رانندگی و شماره گذاری (کلیه مناطق) ، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) ،بنیاد جانبازان بنیاد شهید و سایر مراجع قانونی از طرف و تنظیم اسناد تعهد و گواهی امضاء با هر الزامی که باشد و رتق و فتق و حل و فصل و اجرا و انجام امور اداری و مالی و تقاضا و دریافت کلیه مفاصا حسابها و مجوزها و پاسخ های استعلامیه اعم از پایان کار، عدم خلاف، استعلام ثبت اسناد مالکیت اعم ازاصل و المثنی و صورت مجالس تفکیکی و اصلاحی انحصار وراثت و گواهی مالیات برارث وغیره و سایرکارهای حقوقی و صدور اجرائیه نسبت به هر موضوع که بخواهد و تعقیب جریانات اجرا تا حصول نتیجه و پرداخت دیون و وصول مطالبات و طرح و اقامه دعوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تقدیم عرض حال و تعقیب دعاوی و شرکت در دادگاههای اختصاصی وکمسیونهای حق اختلاف در شهرداری و یا دارائی ودادگاهها و غیره در جمیع مراحل از نخستین تا فرجام وهمچنین دفاع از طرف و احقاق حق و حفظ حقوق و جوابگوئی به دعاوی اشخاص در تمامی مراحل و حضور در کلیه جلسات مراجع و محاکم و کمیسیونها و اعتراض به احکام و آراء صادره و تقاضای رسیدگی قانونی و طی کلیه مراحل مندرج در مواد 35 و 36 آئین دادرسی مدنی و اقدام دررفع هرنوع موانع و مشکلات و ایراداتی که احتمالاَ دراثناء جریان عملیات اجرائی و اداری و محاکمات و سایر امور پیش آید با  حق تعیین داور و حکم و مصدق و کارشناس و تعیین و عزل وکیل و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل و دعاوی خسارات و استرداد دعوا و تقاضای جلب شخص ثالث و دفاع از دعاوی و دعوی متقابل و تقاضای توقیف و تامین و صدور اجرائیه نسبت به احکام و اراصادره و اخذ محکوم به و صلح وسازش و رفع خصومت در هر امری که لازم باشد و پیش آید و اقدام در خلع ید و تخلیه املاک از ید متجاوزین و متصرفین و مستاجرین و انجام سایر تشریفات لازمه عمل وکالت

**

ورد وکالت: انجام کلیه امور مالی و اداری موکلین و اقدام و انجام کلیه عقود و معاملات از قبیل : بیع قطعی , بیع شرط, معاوضه, اجاره, اجاره به شرط تملیک, مزارعه, مساقات, مضاربه, جعاله, شرکت, ودیعه و امانت, عاریه, قرض, وکالت, ضمان, حواله, صلح, صلح حقوق, هبه, اعاده مالکیت, اخذ به شفعه و یا اسقاط حق شفعه, اسقاط شرط, وصیت, تقسیم, حق انتفاع عمری, رقبی, سکنی, حق أرتفاق و هرگونه عقد دیگر معین یا نامعین و غیره با هر یا از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی از یا بخود اعم از بلاعوض یا  با عوض, در مقابل هر مبلغ و مال و بهر شرط یا مدت و تعهد و بهر نحو و کمیت و کیفیت جزا یا کلا, مشاعا یا مفروزا و یا منفکا با حق سپردن تعهدات لازمه و ارائه و اخذ مدارک, اسناد, اوراق اعم از اصل, کپی, رونوشت و مصدق و دادن رسید و پرداخت کلیه دیون و هزینه های متعلقه, امضاء ذیل و ظهر کلیه اسناد, اوراق و مدارک, اعم از آنکه موکلین طرف ایجاب و معامل یا قبول و متعامل باشد و اعم از کلیه اموال منقول, غیر منقول, موروثی, تملیکی, موکلین حق الاشتراکها و حق الامتیازها و سایر حقوق مرئی یا نامرئی و اوراق سهام شرکتها و اتحادیه ها و موسسات و اوراق بورسیه با حق تکرار, تجمیع, تحدید, تفکیک یا افراز, اصلاح و بهبود وضع, تفاسخ, تقابل, تقایل, تجدید, تمدید, تعدیل, تبدیل, تناوب یا تواتر, تغییر, تعمیر, فک, فسخ, ابطال, تادیه و تسلیم, دریافت یا پرداخت, تحویل و تسلیم, تخلیه و تحویل, قبض و اقباض, صدور و تعقیب اجرائیه, اخذ محکوم به و اخذ موضوع لازم الاجراء, تقدیم هرگونه دادخواست, اعلام جرم یا گذشت و رضایت, جوابگوئی دعاوی, واخواهی, تجدید نظر, پژوهش, فرجام, اعاده دادرسی, مصالحه وتعیین وکیل صلح و سازش, ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند, تعیین جاعل, ارجاع امر بداوری و تعیین داور, توکیل به غیر, انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری یا فسخ و جایگزینی آن ولو کرارا, تعیین مصدق و کارشناس, اقرار در ماهیت دعوی یا به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت, استرداد دعوی, جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث, دعوی متقابل و دفاع ازدعوی نامبرده, درخواست صدور برگ اجرائی, اجای قرارها, تامین دلیل, تامین خواسته, معاینه محل, تحقیق محلی, تنظیم و امضاء اوراق استشهادیه, جرح یا رد شهود و دادرس و اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هرچند فاحش, سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض بعدی واحتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره, شناسائی انتقال دهندگان و قبول مسئولیت شناسائی آنان, اخذ وجوه و ثمن ها و مال الصلح و سایر وجوه ناشیه از انجام این وکالت اعم از نقد و سپرده های نزد مراجع رسمی و دولتی یا غیره, اخذ اسناد مالکیت یا المثنی ها با حق تنظیم و امضاء اوراق استشهادیه مربوطه, اخذ یا تسلیم اوراق ومدارک جه اصل یا کپی و رونوشت, انشعاب برق, آب, گاز و تلفن با عقد قراردادهای مربوطه و نصب و بهره برداری از آن, شرکت در کلیه کمیسیونها اعم از مالیاتی, ماده 100 شهرداری, مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی و وابسته اعم از وزارتخانه ها, ادارات, سازمانها, نهادها, نیروهای انتظامی, دادگستری, دادگاههای عمومی اعم از انقلاب و بدوی و تجدید نظر و غیره, دیوان عدالت اداری, دادسراها, اجرای احکام جزائی یا حقوقی, شهرداریها, سازمان تامین اجتماعی, ثبت اسناد و املاک و احوال, اتحادیه ها و صنوف و دارائی و غیره, بانکها, ادارات گذرنامه, شرکتهای مخابرات, تلفن ثابت, تلفن همراه موبایل اعم از همراه اول و ایرانسل و تالیا _ اعتباری دائم و غیره, پست, گاز, سازمانهای آب و برق, افتتاح هرگونه حسابهای اعتبارات اسنادی یا ارزی و ریالی و سپرده و قرض الحسنه و سایر حسابها حتی بصورت انواع کارتهای بانکی و اخذ رمز و تغییر رمز و درخواست انسداد آنها نزد هر بانک ایرنی و خارجی, برداشت ولو مکرر از کلیه حسابهای موکلین اعم از اصل, سود, سپرده, حواله و غیره نزد بانکها ولو با اصدار و امضاء چکها تا سقف موجودی واخذ چکها و وجوه آن, اخذ موجودیها و دسته چکها و دفترچه ها رسیدها و تمدید یا تجدید سپرده ها, ظهرنویس و امضاء چکهائی که به نام موکلین صادر شده باشد و اخذ وجوه و یا دریافت گواهینامه های برگشتی بانک و چکهای بلامحل درصورت نداشتن موجودی یا عدم تکافوی موجودی و اخذ امانات و پاکات پستی و اخذ از صندوقهای پستی یا امانات و یا از صندوقهای استیجاری از بانکها با حق عقد قراردادها یا تجدید و تمدید با بانکها یا ادارات پست و غیره و درخواست و اخذ هرگونه اعتبار, تسهیلات و وام از کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و تعاونی اعتباری و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای موکلین با هر عقد از عقود اعم از مشارکت مدنی, فروش اقساطی و غیره با حق گشایش حساب مشترک با بانک مربوطه و دریافت از آن حسابها ومسدود کردن هرگونه حسابی نزد هر بانک, و در رهن و وثیقه قراردادن هر پلاک ثبتی بنام موکل با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء و با آب, برق, گاز و تلفن منصوبه در آن بهر مبلغ و مدت و نسبت به هر موضوع و قرارداد و با هر شرط, الزام و تعهد و ضمان نزد هر شخص حقیقی یا حقوقی و بانکها, موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی اعتباری به نفع هر شخص حقیقی یا حقوقی که وکیل صلاح بداند, ولو به نفع خود وکیل جزا یا کلا, مفروزا یا مشاعا ولو مکررا با حق تمدید, متمم, افزایش, تعدیل, تقسیط و با حق فک و فسخ و رفع توثیق و مراجعه به بانکها و سایر مراجع وام دهنده و انجام کلیه امور کاری و اداری مربوطه وتنظیم هرگونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و امضاء ذیل و ظهر کلیه اسناد, اورق, قراردادها, دفاتر بالاخص قراردادهای داخلی بانکها و موسسات و مراجع وام دهنده و اسناد رسمی و  سپردن تعهدات لازمه و تفویض وکالت بلاعزل و وصایت بلافص با حق توکیل به غیر و ایصاء به غیر ولو مکرر به مرتهن و یا به وثیقه گیرنده یا به اشخاص مورد نظر راهن و وثیقه گیرنده در ضمن عقد جهت فروش مورد رهن و وثیقه جهت وصول مطالبات مرتهن با خسارات و تسلیم یا دریافت اوراق, اسناد ومدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی, دریافت گذرنامه یا تجدید و تمدید یا المثنا و اخذ بهای بلیطهای مسافرت یا مابه التفاوت درخواست ثبت و تسلیم و امضاء اظهارنامه تعقیب عملیات ثبتی درخواست و اخذ گواهی های حصر وراثت, گواهینامه های مالیات بر ارث با حق معرفی شهود و انجام گواهی امضاء و معرفی ملک و دارائی ها و ارائه اسناد و مدارک و پرداخت کلیه دیون و هزینه ها وحضور در مراجع مربوطه جهت انجام کلیه امور کاری,  اداری و تشریفاتی مربوطه, قبول وکالت بنام موکلین و انجام آن کلا یا جزا تنظیم و امضای اسناد رسمی و اصلاحیه های مربوطه آن و اخذ آن وصول کلیه مطالبات اعم از رسمی عادی تجاری یا اداری و غیره و تادیه دیون احتمالی تادیه کلیه هزینه ها و ودایع احتمالی اخذ مفاصا حسابها, گواهی ها, مجوزات, اخذ پاسخ استعلامیه ها, مالیات بر ارث, حصروراثت, گواهی تمکن مالی, استرداد پرداختی ها یا اضافه تادیه شده ها, تفویض هر نوع وکالت یا وصایت با حق توکیل غیر ولو مکرر و با حق ایضاء غیر ولو کرارا به دیگران ولو بلاعزل یا بلافصل با حق رجوع یا عزل و برکناری آنان یا جایگزینی آنان ولو از طریق محاکم دادگستری تنظیم و امضاء قولنامه ها مبایعه نامه ها و صلحنامه ها تسویه و تصفیه تادیه جرائم هر چند مربوط به ماده 100 قانون شهرداریها تعیین یا تغییر اقامتگاه, اقاله, افراز اسناد حیازت نگهداری وفاء به عهود ابراء تبدیل تعهد سپردن ضمان درک بهر مدت استفاده از خیارات رویت یا قبول تهاتر تادیه حق بیمه اخذ بیمه نامه ها با حق تمدید و تادیه مالیات عوارض حضور در دفاتر اسناد رسمی و اعلام حضور شرکت در کلیه کمیسیونها خصوصا کمیسیونهای تجدید نظر و حل اختلافات مالیاتی وغیره با حق قبول وکالت از اشخاص حقیقی و حقوقی بنام موکلین و انجام آن حتی انجام وکالتنامه هائی که به موکلین داده شده است یا داده بشود بر طبق مفاد همان وکالتنامه و یا عزل نمودن آن وکلاء و خریداری هر مقدار سهام پرداخت بهای سهام, حضور در مجامع عمومی عادی, عادی به صورت فوق العاده و  فوق العاده تصمیم و دادن رای نسبت به دستور جلسه یا پیشنهادات واصله به مجامع عمومی انتخاب شدن یا انتخاب نمودن قبول سمت در هیات مدیره حتی به عنوان مدیر عامل و شرکت در جلسات هیات مدیره و اداره نمودن شرکت و امضاء کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و اساسنامه تغییرات و صورتجلسات هیات مدیره و امضاء ترازنامه های عملیات سالیانه ولو مکرر و صورت های ضمیمه آن و اظهارنامه های مالیاتی و امضاء در ثبت شرکتها حتی برای تغییرات و اخذ اوراق سهام با حق امضاء از طرف موکلین تحت هر سمتی که موکلین در شرکت دارا خواهد شد نسبت به اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از اسناد تجاری و بانکی و سفته ها و بروات و چکها و ظهرنویس و تا امضاء آنها و امضاء اسناد رسمی بهمراه دارنده حق امضاء دیگر شرکتها و با مهر شرکت, اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به انتقال یا مصالحه قطعیه سهام موکلین جزا یا کلا به اشخاص ثالث یا از اشخاص ثالث بهر مبلغ و با هر شرط و امضاء اوراق و تعهدات مالیاتی مربوط به انتقال سهام و عندالاقتضاء تادیه مالیاتهای آن و امضاء اسناد رسمی مربوط به انتقال سهام اعم از خریداری یا انتقال دادن و تادیه بهاء سهام خریداری و اخذ بهای سهام مورد انتقال به غیر و اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هرچند فاحش, با حق مراجعه به کلیه ادارات و مراجع رسمی و غیررسمی, موسسات دولتی و وابسته به دولت, شهرداریها, حوزه های مالیاتی و سرممیزها و امضاء هرگونه سند و مدرک و تادیه مالیات و اخذ مفاصا حسابها پاسخ استعلامیه ها و دریافت یا تسلیم اوراق اسناد و مدارک اعم از اصل یا کپی و مراجعه به کلیه وزارتخانه ها و ادارات دولتی و غیر دولتی بالاخص وزارت آموزش و پرورش, وزارت علوم, تحقیقات  و فناوری و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه های کشور اعم از دولتی, غیر دولتی, غیر انتفاعی, آزاد, پیام نور و جامع علمی کاربردی و کلیه ادارات و مراجع ذیصلاح و انجام کلیه امور تحصیلی, آموزشی و کاری مربوط به موکل و درخواست و اخذ اصل, المثنی, رونوشت و کپی کلیه مدارک تحصیلی اعم از دانشنامه ها, پایان نامه ها, گواهی ها, ریز نمرات و کارنامه ها با حق پرداخت دیون و وجوه حتی اقساط وامهای مربوطه و تسویه حساب و ارائه و اخذ مدارک و سپردن تعهدات لازمه حتی بصورت اسناد رسمی و دادن رسید و درخواست و اخذ ارز دانشجوئی از بانکها ومراجع ذیصلاح و انجام کلیه امور مربوط به موکل در سفارتخانه ها, کنسولگری ها و دفاتر حفاظت از منافع و بطور کلی انجام کیه امور مربوطه از بدو تا ختم بنحویکه دیگر نیازی به حضور و اذن ثانوی موکل وجود نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *