فرمهای دادخواست خدمات قضایی

فرم های دادخواست (eadl.ir)

ابطال اجرائیه غیرمالی55.28 KB1395/10/22دانلود1457
ابطال اجرائیه مالی56.86 KB1395/11/20دانلود1103
ابطال اظهارنامه تجاری52.04 KB1395/11/20دانلود495
ابطال ثبت علامت تجاری239.60 KB1395/11/20دانلود461
ابطال ثبت واقعه ازدواج51.39 KB1395/11/20دانلود562
ابطال ثبت واقعه طلاق51.28 KB1395/11/20دانلود566
ابطال چک54.27 KB1395/11/20دانلود1027
ابطال رای داوری58.21 KB1395/11/20دانلود2186
ابطال رای کمیسیون ماده 1256.75 KB1395/11/20دانلود696
ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی56.18 KB1395/11/20دانلود580
ابطال سهم الشرکه195.56 KB1395/11/20دانلود946
ابطال شناسنامه52.67 KB1395/11/20دانلود706
ابطال صورتجلسه مجمع51.27 KB1395/11/20دانلود512
ابطال صورتجلسه هیئت مدیره51.82 KB1395/11/20دانلود483
ابطال قرارداد غیرمالی193.07 KB1395/10/22دانلود559
ابطال قرارداد مالی193.47 KB1395/10/22دانلود730
ابطال مبایعه نامه غیر منقول53.32 KB1395/11/20دانلود814
ابطال نظریه کمیسیون ماده 257.61 KB1395/11/20دانلود457
ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت اسناد196.96 KB1395/11/20دانلود498
ابطال ورقه اختراع50.92 KB1395/11/20دانلود491
ابطال وصیت نامه55.44 KB1395/11/20دانلود892
اثبات ابراء دین60.21 KB1395/11/20دانلود2827
اثبات زوجیت51.13 KB1395/11/20دانلود622
اثبات شراکت52.29 KB1395/11/20دانلود646
اثبات مالکیت مالی53.43 KB1395/11/20دانلود770
اثبات مالکیت مالی غیر منقول54.49 KB1395/11/20دانلود1102
اذن در ازدواج50.03 KB1395/11/20دانلود556
استرداد ثمن معامله57.63 KB1395/11/20دانلود765
استرداد جهیزیه59.55 KB1395/11/20دانلود837
استرداد طفل52.50 KB1395/11/20دانلود713
استرداد لاشه چک54.21 KB1395/11/20دانلود1068
استرداد مال منقول55.03 KB1395/11/20دانلود1214
اصلاح دادخواست تنفیذ صلح نامه55.25 KB1395/11/20دانلود859
اصلاح شناسنامه51.90 KB1395/11/20دانلود658
اصلاحی داد خواست افراز ملک70.29 KB1395/11/20دانلود13028
اعاده اعتبار ورشکسته51.38 KB1395/11/20دانلود412
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی57.45 KB1395/11/20دانلود15692
اعتراض به ثبت55.92 KB1395/11/20دانلود818
اعتراض به دستور تخلیه63.13 KB1395/11/20دانلود600
اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختیارات اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع58.17 KB1395/11/20دانلود1147
اعتراض به رای کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه57.49 KB1395/11/20دانلود411
اعسار از پرداخت محکوم به52.94 KB1395/11/20دانلود1332
اعسار از پرداخت مهریه52.25 KB1395/11/20دانلود10883
اعسار از هزینه دادرسی54.09 KB1395/11/20دانلود915
الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه237.08 KB1395/11/20دانلود2211
الزام به اخذ سند سجلی198.62 KB1395/11/20دانلود455
الزام به انتقال سهم سهام شرکت50.77 KB1395/11/20دانلود461
الزام به ایفای تعهد غیر مالی50.97 KB1395/11/20دانلود582
الزام به بذل مدت متعه49.41 KB1395/11/20دانلود2251
الزام به تعمیر ساختمان مشاعی54.27 KB1395/11/20دانلود4363
الزام به تمکین52.66 KB1395/11/20دانلود797
الزام به تنظیم سند انتقال رسمی قایق51.90 KB1395/11/20دانلود403
الزام به تنظیم سند رسمی56.57 KB1395/11/20دانلود895
الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن51.51 KB1395/11/20دانلود414
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو51.62 KB1395/11/20دانلود639
الزام به تنظیم سند رسمی صلح سر قفلی56.22 KB1395/11/20دانلود463
الزام به تنظیم سند رسمی کشتی51.92 KB1395/11/20دانلود1206
الزام به تنظیم سند رسمی لنج52.34 KB1395/11/20دانلود317
الزام به تنظیم سند رسمی موتور سیکلت51.52 KB1395/11/20دانلود2449
الزام به ثبت اختراع51.87 KB1395/11/20دانلود331
الزام به ثبت تقسیم نامه51.35 KB1395/11/20دانلود4920
الزام به ثبت علامت تجاری52.22 KB1395/11/20دانلود336
الزام به فک رهن58.56 KB1395/11/20دانلود956
الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه51.02 KB1395/11/20دانلود695
الزلم به تحویل ملک معوض55.44 KB1395/11/20دانلود1170
انحلال شرکت موسسه51.95 KB1395/11/20دانلود392
اهدای جنین52.21 KB1395/11/20دانلود7622
بطلان نکاح50.25 KB1395/11/20دانلود416
پرداخت حق الوکاله53.47 KB1395/11/20دانلود543
تایید فسخ قرارداد54.95 KB1395/11/20دانلود964
تجویز ازدواج مجدد54.59 KB1395/11/20دانلود749
تحویل فرزند51.53 KB1395/11/20دانلود1141
تخلیه54.26 KB1395/11/21دانلود601
تسلیم اموال غایب به ورثه51.48 KB1395/11/21دانلود414
تسلیم مبیع مالی منقول54.92 KB1395/11/21دانلود468
تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی55.26 KB1395/11/21دانلود1083
تعدیل تقسیط محکوم به52.18 KB1395/11/21دانلود19781
تعدیل تقسیط مهریه52.57 KB1395/11/21دانلود9306
تعدیل نفقه52.16 KB1395/11/21دانلود2184
تعیین امین اموال غایب مفقود الاثر50.36 KB1395/11/21دانلود1746
تعیین امین برای غیر غایب50.71 KB1395/11/21دانلود14195
تعیین تاریخ – مدت ملاقات51.54 KB1395/11/21دانلود399
تعیین مدیر ترکه197.59 KB1395/11/21دانلود366
تعیین مدیر تصفیه53.04 KB1395/11/21دانلود392
تغییر جنسیت50.62 KB1395/11/21دانلود585
تغییر شغل196.43 KB1395/11/21دانلود839
تغییر نام53.32 KB1395/11/21دانلود506
تقسیم ترکه51.37 KB1395/11/21دانلود909
تقسیم مال52.64 KB1395/11/21دانلود523
تنفیذ طلاق49.99 KB1395/11/21دانلود598
تنفیذ قرارداد238.24 KB1395/11/21دانلود540
تنفیذ وصیت نامه51.76 KB1395/11/21دانلود638
ثبت واقعه ازدواج54.79 KB1395/11/21دانلود405
ثبت واقعه رجوع50.35 KB1395/11/21دانلود352
ثبت واقعه ولادت51.15 KB1395/11/21دانلود337
حجر51.21 KB1395/11/21دانلود732
حضانت54.12 KB1395/11/21دانلود741
خلع بد55.54 KB1395/11/21دانلود764
دادخواست ابطال اجاره نامه52.86 KB1395/11/21دانلود938
دادخواست ابطال تقسیم نامه54.30 KB1395/11/21دانلود523
دادخواست ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی53.16 KB1395/11/21دانلود388
دادخواست ابطال ثبت واقعه رجوع53.31 KB1395/11/21دانلود382
دادخواست ابطال ثبت واقعه فوت53.47 KB1395/11/21دانلود1106
دادخواست ابطال رای داور غیر مالی57.19 KB1395/11/21دانلود1878
دادخواست ابطال سند موضوع سند مالی است55.49 KB1395/11/21دانلود765
دادخواست ابطال سند موضوع سند مالی نیست52.88 KB1395/11/21دانلود503
دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه53.92 KB1395/11/21دانلود348
دادخواست ابطال قبض آب54.01 KB1395/11/21دانلود382
دادخواست ابطال قبض برق53.69 KB1395/11/23دانلود359
دادخواست ابطال قبض تلفن53.75 KB1395/11/23دانلود320
دادخواست ابطال قبض گاز53.65 KB1395/11/23دانلود320
دادخواست ابطال گزار ش اصلاحی52.99 KB1395/11/23دانلود626
دادخواست ابطال وقف نامه55.25 KB1395/11/23دانلود400
دادخواست ابلاغ رای داور54.17 KB1395/11/23دانلود759
دادخواست اثبات حق ارتفاع55.38 KB1395/11/23دانلود4455
دادخواست اثبات حق انتفاع55.32 KB1395/11/23دانلود713
دادخواست اثبات رجوع از بذل مهریه52.71 KB1395/11/23دانلود2098
دادخواست اثبات سیادت52.18 KB1395/11/23دانلود883
دادخواست اثبات نسب52.80 KB1395/11/23دانلود743
دادخواست اثبات وقفیت56.18 KB1395/11/23دانلود1682
دادخواست اثبات وقوع بیع56.26 KB1395/11/23دانلود4413
دادخواست اجرای حکم دادگاه خارجی54.84 KB1395/11/23دانلود974
دادخواست اجرای رای داور56.76 KB1395/11/23دانلود5316
دادخواست اخذ به شفعه53.50 KB1395/11/23دانلود2861
دادخواست اخراج ثلث54.25 KB1395/11/23دانلود953
دادخواست استرداد سند غیرمالی50.75 KB1395/11/23دانلود2023
دادخواست استرداد سند مالی50.62 KB1395/11/23دانلود526
دادخواست اعتراض به تحدید حدود56.63 KB1395/11/23دانلود502
دادخواست اعتراض به تصمیم واحد ثبتی57.86 KB1395/11/23دانلود9512
دادخواست اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیر دولتی53.17 KB1395/11/23دانلود361
دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی55.50 KB1395/11/23دانلود698
دادخواست اعتراض به عملیات ثبتی53.33 KB1395/11/23دانلود591
دادخواست اعلام بطلان معامله57.05 KB1395/11/23دانلود813
دادخواست الزام به اخذ پایان نامه67.86 KB1395/11/23دانلود402
دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره53.34 KB1395/11/23دانلود1091
دادخواست الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح های عمومی اصلاحی240.36 KB1395/11/23دانلود392
دادخواست الزام به تحویل اسناد و مدارک اصلاحی53.57 KB1395/11/23دانلود2887
دادخواست الزام به تفکیک ملک55.03 KB1395/11/23دانلود1006
دادخواست الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی54.70 KB1395/11/23دانلود402
دادخواست تامین خواسته55.74 KB1395/11/23دانلود2294
دادخواست تایید اقاله55.75 KB1395/11/23دانلود6220
دادخواست تایید انفساخ قرارداد53.83 KB1395/11/23دانلود16326
دادخواست تایید رجوع از اذن55.18 KB1395/11/23دانلود969
دادخواست تایید رجوع از هبه60.02 KB1395/11/23دانلود5188
دادخواست تجدید نظرخواهی52.69 KB1395/11/23دانلود9430
دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر52.69 KB1395/11/23دانلود2717
دادخواست تحویل اصل اسناد مالکیت غیر مالی51.89 KB1395/11/23دانلود409
دادخواست تسلیط بد بر مال غیر منقول54.01 KB1395/11/23دانلود2818
دادخواست تسلیط بد بر مال منقول52.84 KB1395/11/23دانلود1226
دادخواست تسلیم مبیع مالی غیرمنقول55.84 KB1395/11/23دانلود567
دادخواست تشخیص تاریخ اسناد عادی54.01 KB1395/11/23دانلود462
دادخواست تعدیل اجاره بها62.30 KB1395/11/23دانلود413
دادخواست تعیین داور54.95 KB1395/11/23دانلود3296
دادخواست ثبت واقعه طلاق52.79 KB1395/11/23دانلود399
دادخواست دستور موقت52.25 KB1395/11/23دانلود647
دادخواست رفع مزاحمت63.76 KB1395/11/23دانلود734
دادخواست رفع ممانعت از حق55.94 KB1395/11/23دانلود1534
دادخواست مبایعه نامه مالی51.15 KB1395/11/23دانلود6304
دادخواست مطالبه ارش البکاره57.47 KB1395/11/23دانلود1279
دادخواست مطالبه دیه55.68 KB1395/11/23دانلود773
دادخواست مطالبه مهرالمتعه53.40 KB1395/11/23دانلود418
دادخواست مطالبه مهرالمثل53.35 KB1395/11/23دانلود415
دادخواست مطالبه وجه53.46 KB1395/11/23دانلود723
درخواست اعتراض به نظریه هیئت تحقیق اداره اوقاف53.14 KB1395/11/23دانلود393
درخواست پرداخت دیه از بیت المال56.51 KB1395/11/23دانلود10508
درخواست سازش53.31 KB1395/11/23دانلود529
درخواست سرپرستی طفل51.53 KB1395/11/23دانلود881
درخواست صدور اجرائیه در مورد رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما53.10 KB1395/11/23دانلود2293
درخواست صدور حکم تولیت52.96 KB1395/11/23دانلود11456
درخواست صدور حکم رشد51.20 KB1395/11/23دانلود484
درخواست عزل ولی قهری و نصب قیم196.92 KB1395/11/23دانلود543
درخواست نصب ناظر استصوابی50.15 KB1395/11/23دانلود1045
درخواست نصب ناظر اطلاعی50.22 KB1395/11/23دانلود382
دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز52.67 KB1395/11/23دانلود890
رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول53.25 KB1395/11/23دانلود3967
رفع اثر از اموال توقیفی منقول52.21 KB1395/11/23دانلود4635
رفع تصرف عدوانی53.36 KB1395/11/23دانلود3112
رفع حجر52.82 KB1395/11/23دانلود24010
صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج53.13 KB1395/11/23دانلود548
صدور اجازه خروج از کشور52.67 KB1395/11/23دانلود1537
صدور حکم موت فرضی51.09 KB1395/11/23دانلود1496
صدور حکم ورشکستگی51.18 KB1395/11/23دانلود387
ضم امین50.63 KB1395/11/23دانلود862
طلاق به درخواست زوجه53.88 KB1395/11/23دانلود927
طلاق توافقی50.37 KB1395/11/23دانلود668
عزل امین52.23 KB1395/11/23دانلود439
عزل قیم238.93 KB1395/11/23دانلود466
عزل ناظر51.68 KB1395/11/23دانلود347
عزل وصی از وصایت50.82 KB1395/11/23دانلود1160
فسخ نکاح50.50 KB1395/11/23دانلود532
فک پلمپ53.05 KB1395/11/24دانلود396
قلع و قمع مستحدثات53.98 KB1395/11/24دانلود16847
لغو حضانت53.04 KB1395/11/24دانلود465
محرومیت از دریافت خدمات دولتی آب برق گاز قانون تملک آپارتمانها56.38 KB1395/11/24دانلود1499
مطالبه اجرت المثل اموال55.01 KB1395/11/24دانلود584
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت55.13 KB1395/11/24دانلود500
مطالبه اجور معوقه50.99 KB1395/11/24دانلود445
مطالبه ارز خارجی55.41 KB1395/11/24دانلود356
مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول53.32 KB1395/11/24دانلود1260
مطالبه بهای نسق زارعانه58.16 KB1395/11/24دانلود20749
مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل54.48 KB1395/11/24دانلود450
مطالبه خسارت54.72 KB1395/11/24دانلود800
مطالبه دیه56.00 KB1395/11/24دانلود7225
مطالبه سهم الارث52.01 KB1395/11/24دانلود8007
مطالبه سهم الشرکه51.04 KB1395/11/24دانلود640
مطالبه مابه التفاوت اجاره بها53.74 KB1395/11/24دانلود543
مطالبه مهریه54.52 KB1395/11/24دانلود667
مطالبه نفقه55.65 KB1395/11/24دانلود635
مطالبه وجه سفته53.60 KB1395/11/24دانلود1021
ملاقات فرزند55.50 KB1395/11/24دانلود536
ممانعت از خروج فرزند از کشور53.50 KB1395/11/24دانلود401
منع اشتغال زوج49.65 KB1395/11/24دانلود455
منع اشتغال زوجه51.18 KB1395/11/24دانلود563
منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان51.98 KB1395/11/24دانلود898
موضوع سند ملک است ابطال سند رسمی54.73 KB1395/11/24دانلود760
نزع اشجار54.88 KB1395/11/24دانلود571
نفی نسب53.87 KB1395/11/24دانلود627
وصل انشعاب تلفن برق گاز242.62 KB1395/11/24دانلود1234