صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکتهای سهامی

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین  شركت سهامي خاص درتاریخ ………….. ساعت 10:00 با حضور کلیه سهامداران به شرح اظهارنامه در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد

آقای ……………………………….. و به سمت رئيس جلسه

آقای …………………………… و به سمت ناظر اول جلسه

خانم …………………………….. و به سمت ناظر دوم جلسه

خانم …………………………….. و به سمت منشي جلسه

انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل پس از بحث و بررسی و به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم به شرح ذیل به عمل آمد

1تصویب اساسنامه

2انتخاب اعضای هیئت مدیره

3انتخاب بازرسان

4انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5تعیین سهام داران وتعداد سهام آنان ( مطابق اظهارنامه )

انتخاب اعضا هیئت مدیره

خانم ……………………………… و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای …………………………… و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال  و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای ……………………………. و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

بازرسان

خانم ………………………. به سمت بازرس اصلي به مدت 1 سال

خانم ………………………… به سمت بازرس علي البدل به مدت 1 سال

روزنامه کثیر الانتشار …………. جهت درج آگهی های شركت تعیین گردید.

اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید.

کليه اعضاي هيئت مديره و بازرسان اقرار نمودند داراي سوء پيشينه کيفري نبوده و مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت نمي باشد

کلیه سهامدارن حاضر در جلسه از طرف شرکت در شرف تاسیس به ……………………………….. احدي از مديران وکالت دادند تا ضمن مراجعه به مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري گناباد نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر الکترونیکی مربوطه اقدام نماید.

صورتجلسه هیات مدیره شرکتهای سهامی

صورتجلسه هیات مدیره  شركت سهامي خاص

اولین جلسه هیات مدیره درتاریخ …………….. ساعت ………………… در محل شرکت تشکیل ونسبت به موارد زیر به اتفاق آرا اخذ تصمیم به عمل آمد.

اعضا هیئت مدیره

خانم ……………………….. و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای …………………………………………… و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال  و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت 2 سال

آقای ………………………………………… و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء منفرد هريک از اعضاي هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.