زوجه در مواردی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و نمی توان بیان داشت به طور مطلق عنان طلاق در دست مرد است.
نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه
خواهان: زوجه
خوانده: زوج
خواسته:
صدور حکم الزام زوج به طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق ماده 26 ق.ح.ج (عسر و حرج به جهت سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و نداشتن امنیت جانی
دلایل و منضمات:
– فتوکپی مصدق سند نکاحیه
– گواهی پزشکی قانونی
– استماع شهادت شهود
– تصویر شکواییه کیفری مبنی بر ضرب و شتم و تهدید
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
1. اینجانب … به در مورخ … و به موجب سند نکاحیه شماره … در دفتر ازدواج شماره … به عقد دایم خوانده درآمده و حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک دختر دو ساله می باشد.
2. خوانده در طی یک سال اخیر به کرات بنده را مورد ضرب و شتم و تهدید و آزار جسمی قرار داده است. به طوریکه بنده در منزل مشترک به هیچ عنوان به لحاظ جانی در امنیت نبوده ام.مراتب تکرر درگیری و ضرب و شتم توسط خوانده مستند به گزارش های ضابط قضایی که به پیوست ارائه گردیده است محرز می باشد. اما بواسطه ترس از خوانده و نیز تلاش برای حفظ زندگی مشترک خود، هیچگاه اقدام به شکایت قانونی نکردم. اما در مورخ … خوانده ضمن ضرب و شتم شدید اقدام به بیرون نمودن من از منزل مشترک نیز نموده است.
3. علی ای حال با توجه به اینکه ادامه زندگی مشترک غیرممکن است و بنده بیم جان خود را دارم، با تقدیم این دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست.