• 0
    سبدخرید

راهنمای انتخاب مجمع و مدارک لازم

راهنمای انتخاب مجمع و مدارک لازم

در این فایل به تفکیک انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری و بر اساس نوع تصمیمات ، مجمع مناسب و مدارک مورد نیاز جهت ارائه به ثبت شرکت ها تعیین شده اند .

01/04/2020

راهنمای انتخاب مجمع و مدارک لازم

راهنمای انتخاب مجمع و مدارک لازم با کلیک بر روی لینک های زیر  ( راهنمای جامع ثبت تغییرات )    می توانید  فایل راهنمای پذیرش ثبت تغییرات را داشته باشید  . در این فایل به تفکیک انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری و بر اساس نوع تصمیمات  ، مجمع مناسب  و مدارک مورد نیاز جهت […]

راهنمای انتخاب مجمع و مدارک لازم