• 0
    سبدخرید

قوانین

31/03/2020

فرهنگ وکالت در تعاملات روزمره

فرهنگ وکالت در تعاملات روزمره بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به لحاظ سفر و یا دوری از وطن، کهولت و پیری، عدم آشنایی با مسائل قانونی در شیوه مراجعه به بانکها و ادارات و سازمانهای دولتی و چگونگی طرح دعوی در مراجع قضایی و ثبتی، و نیز شیوه برخورد با مراجع عمومی مانند شهرداریها، […]

دانشنامه حقوق, قوانین